Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi: Storia Dash Rensai-Ban